Thursday, August 9, 2007

دو کلمه برای شروعخیلی از شماها سحر را می شناسید .. بله همون سحر ترسناک وبلاگ یاوه گویان
اما اینجا همه چیز فرق می کنه ... مثل اینکه روی دیگه سکه را ببینی
یک دختر گرد که می خواد از زندگی بگه اما متفاوت . یک زندگی که در جریان هست و می گذره... آبی و خروشان


به زودی با دوست های این خانوم گرد آشنا می شید
این هم کیک تولد این وبلاگ ..... کم بخورید که به همه برسه